سرمایه گذاری در کانادا - پیشروشرکت وینا کوچ جهان (پیشرو)

مهاجرت به کانادا به روش سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به جهت توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه، افراد با تجربه تجاری و توان مدیریتی به وجود آمده است.