تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا Immigration Assessment Form  توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

فرم ارزیابی اسپانسر شیب

  • به دلار کانادا