تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا Immigration Assessment Formتوسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .