تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا Immigration Assessment Formتوسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

فرم ارزیابی تحصیلی

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY