تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا  Immigration Assessment Form  توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

فرم ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

  • دارای شرکت ثبتی- جواز کسب- یا آزاد ؟