تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا  Immigration Assessment Form  توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.