سوپر ویزای کانادا - پیشروشرکت وینا کوچ جهان (پیشرو)

سوپر ویزای کانادا

با طولانی تر شدن پروسه اسپانسر شیب والدین و محدودیت های زمانی ویزای توریستی در حال حاضر سوپر ویزای کانادا در بین والدین، پدربزرگها  و مادربزرگها در سراسر دنیا که قصد دیدار فرزندانشان را دارند بسیار محبوب و درخور اهمیت است.
اهمیت مدرک زبان - پیشروشرکت وینا کوچ جهان (پیشرو)
مهاجرت غیر قانونی ایرانیان - پیشروشرکت وینا کوچ جهان (پیشرو)