اسپانسرشیب همسر و خانواده

شرایط لازم برای همسر شما در حالتی همسر محسوب می شوید که به صورت قانونی ازدواج نموده باشید اگر در کانادا ازدواج نموده اید باید گواهی ازدواج صادر شده توسط استان و یا قلمروی کانادا که ازدواج در آن انجام شده است را ارائه نمایید. چنانچه در خارج از کانادا ازدواج نموده اید، ازدواج شما […]

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا به خوبی به اهمیت بهم پیوستن مجدد خانواده افرادی که از کشور های مختلف به کانادا مهاجرت نموده اند واقف است. اگر شما مقیم کانادا و یا شهروند کانادا هستید، می توانید اسپانسر همسر، فرزندان وابسته و یا دیگر اعضای واجد شرایط خانواده مانند والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ […]