ویزای سرمایه گذاری

بله مدارس هزینه سالیانه را یکجا دریافت می کنند و بر ان اساس به دانشجو ویزا تعلق می گیرد.

بله داشتن قیم کانادایی برای افراد زیر 18 سال اجباری است البنه این شرط برای مدارس به شرط حضور یکی از والدین حذف می شود ولی از نظر اداره مهاجرت امری اجباری است.

خیر بر اساس نوع ویزای صادره که توریستی می باشد فرد اجازه کار ندارد.

اصولا بین 3-8 هفته برای دریافت پذیرش مدرسه زمان نیاز است و برای صدور ویزا به حداکثر 3 ماه زمان نیاز دارید پس هر چه زودتر اقدام بفرمایید.

تمامی استان ها تمایل خاصی برای جذب محصلین استان که یا دارای کار فرمای معتبر یا کار هستند دارند و بطور کلی شما می توانید با گذراندن دو سال تحصیل و 3 سال کار برای برنامه اکسپرس انتری به امتیاز مورد لزوم خواهید رسید.

این امر بستگی به سیاست دانشگاه برای جلب دانشجو دارد ولی بطور معمول بعد از پذیرش از شما سپرده ای برای رزرو میگیرد و تا مدت مشخصی قبل از ورود به شما زمان لازم را برای پرداخت الباقی می دهد که تمام این موارد در فرم پذیرش درج می شود.

اگر شما بصورت دسته جمعی به سفر می روید داشتن دعوتنامه منفردی لازم نیست و برنامه تور و اقدامات آنها کفایت می کند ولی اگر شما تمایل به دیدار دوست و فامیل یا سیاحت انفرادی می روید باید از بستگان خود دعوتنامه دریافت یا برنامه منظم از طریق رزرو تور در کانادا داشته باشید و دعوتنامه توسط آژانس برای شما صادر شود.

معمولا برای رشته های مقطع لیسانس و بعضی رشته های فوق لیسانس ما می توانیم پذیرش مشروط را بدون ارایه آزمون آیلتس بگیریم ولی بعضی رشته ها به خاطر نوع و حرفه کار آیلتس نیاز است مثل پرستاری یا معماری

بطور قانونی در جایی این مهم نوشته نشده است ولی با توجه به سیاست های صدور ویزا توسط دفاتر کنسولی کانادا داشتن سفرهای خارجی بخصوص به اروپا مهم جلوه می کند چرا که فرد در این درخواست های قبلی مورد بررسی شرایط قرار گرفته است و بطور ساده باید گفت سفرها مهم است

ویزای تحصیلی

بله مدارس هزینه سالیانه را یکجا دریافت می کنند و بر ان اساس به دانشجو ویزا تعلق می گیرد.

بله داشتن قیم کانادایی برای افراد زیر 18 سال اجباری است البنه این شرط برای مدارس به شرط حضور یکی از والدین حذف می شود ولی از نظر اداره مهاجرت امری اجباری است.

خیر بر اساس نوع ویزای صادره که توریستی می باشد فرد اجازه کار ندارد.

اصولا بین 3-8 هفته برای دریافت پذیرش مدرسه زمان نیاز است و برای صدور ویزا به حداکثر 3 ماه زمان نیاز دارید پس هر چه زودتر اقدام بفرمایید.

تمامی استان ها تمایل خاصی برای جذب محصلین استان که یا دارای کار فرمای معتبر یا کار هستند دارند و بطور کلی شما می توانید با گذراندن دو سال تحصیل و 3 سال کار برای برنامه اکسپرس انتری به امتیاز مورد لزوم خواهید رسید.

این امر بستگی به سیاست دانشگاه برای جلب دانشجو دارد ولی بطور معمول بعد از پذیرش از شما سپرده ای برای رزرو میگیرد و تا مدت مشخصی قبل از ورود به شما زمان لازم را برای پرداخت الباقی می دهد که تمام این موارد در فرم پذیرش درج می شود.

اگر شما بصورت دسته جمعی به سفر می روید داشتن دعوتنامه منفردی لازم نیست و برنامه تور و اقدامات آنها کفایت می کند ولی اگر شما تمایل به دیدار دوست و فامیل یا سیاحت انفرادی می روید باید از بستگان خود دعوتنامه دریافت یا برنامه منظم از طریق رزرو تور در کانادا داشته باشید و دعوتنامه توسط آژانس برای شما صادر شود.

معمولا برای رشته های مقطع لیسانس و بعضی رشته های فوق لیسانس ما می توانیم پذیرش مشروط را بدون ارایه آزمون آیلتس بگیریم ولی بعضی رشته ها به خاطر نوع و حرفه کار آیلتس نیاز است مثل پرستاری یا معماری

بطور قانونی در جایی این مهم نوشته نشده است ولی با توجه به سیاست های صدور ویزا توسط دفاتر کنسولی کانادا داشتن سفرهای خارجی بخصوص به اروپا مهم جلوه می کند چرا که فرد در این درخواست های قبلی مورد بررسی شرایط قرار گرفته است و بطور ساده باید گفت سفرها مهم است

ویزای اسپانسرشیپ

بله مدارس هزینه سالیانه را یکجا دریافت می کنند و بر ان اساس به دانشجو ویزا تعلق می گیرد.

بله داشتن قیم کانادایی برای افراد زیر 18 سال اجباری است البنه این شرط برای مدارس به شرط حضور یکی از والدین حذف می شود ولی از نظر اداره مهاجرت امری اجباری است.

خیر بر اساس نوع ویزای صادره که توریستی می باشد فرد اجازه کار ندارد.

اصولا بین 3-8 هفته برای دریافت پذیرش مدرسه زمان نیاز است و برای صدور ویزا به حداکثر 3 ماه زمان نیاز دارید پس هر چه زودتر اقدام بفرمایید.

تمامی استان ها تمایل خاصی برای جذب محصلین استان که یا دارای کار فرمای معتبر یا کار هستند دارند و بطور کلی شما می توانید با گذراندن دو سال تحصیل و 3 سال کار برای برنامه اکسپرس انتری به امتیاز مورد لزوم خواهید رسید.

این امر بستگی به سیاست دانشگاه برای جلب دانشجو دارد ولی بطور معمول بعد از پذیرش از شما سپرده ای برای رزرو میگیرد و تا مدت مشخصی قبل از ورود به شما زمان لازم را برای پرداخت الباقی می دهد که تمام این موارد در فرم پذیرش درج می شود.

اگر شما بصورت دسته جمعی به سفر می روید داشتن دعوتنامه منفردی لازم نیست و برنامه تور و اقدامات آنها کفایت می کند ولی اگر شما تمایل به دیدار دوست و فامیل یا سیاحت انفرادی می روید باید از بستگان خود دعوتنامه دریافت یا برنامه منظم از طریق رزرو تور در کانادا داشته باشید و دعوتنامه توسط آژانس برای شما صادر شود.

معمولا برای رشته های مقطع لیسانس و بعضی رشته های فوق لیسانس ما می توانیم پذیرش مشروط را بدون ارایه آزمون آیلتس بگیریم ولی بعضی رشته ها به خاطر نوع و حرفه کار آیلتس نیاز است مثل پرستاری یا معماری

بطور قانونی در جایی این مهم نوشته نشده است ولی با توجه به سیاست های صدور ویزا توسط دفاتر کنسولی کانادا داشتن سفرهای خارجی بخصوص به اروپا مهم جلوه می کند چرا که فرد در این درخواست های قبلی مورد بررسی شرایط قرار گرفته است و بطور ساده باید گفت سفرها مهم است

ویزای توریستی

بله مدارس هزینه سالیانه را یکجا دریافت می کنند و بر ان اساس به دانشجو ویزا تعلق می گیرد.

بله داشتن قیم کانادایی برای افراد زیر 18 سال اجباری است البنه این شرط برای مدارس به شرط حضور یکی از والدین حذف می شود ولی از نظر اداره مهاجرت امری اجباری است.

خیر بر اساس نوع ویزای صادره که توریستی می باشد فرد اجازه کار ندارد.

اصولا بین 3-8 هفته برای دریافت پذیرش مدرسه زمان نیاز است و برای صدور ویزا به حداکثر 3 ماه زمان نیاز دارید پس هر چه زودتر اقدام بفرمایید.

تمامی استان ها تمایل خاصی برای جذب محصلین استان که یا دارای کار فرمای معتبر یا کار هستند دارند و بطور کلی شما می توانید با گذراندن دو سال تحصیل و 3 سال کار برای برنامه اکسپرس انتری به امتیاز مورد لزوم خواهید رسید.

این امر بستگی به سیاست دانشگاه برای جلب دانشجو دارد ولی بطور معمول بعد از پذیرش از شما سپرده ای برای رزرو میگیرد و تا مدت مشخصی قبل از ورود به شما زمان لازم را برای پرداخت الباقی می دهد که تمام این موارد در فرم پذیرش درج می شود.

اگر شما بصورت دسته جمعی به سفر می روید داشتن دعوتنامه منفردی لازم نیست و برنامه تور و اقدامات آنها کفایت می کند ولی اگر شما تمایل به دیدار دوست و فامیل یا سیاحت انفرادی می روید باید از بستگان خود دعوتنامه دریافت یا برنامه منظم از طریق رزرو تور در کانادا داشته باشید و دعوتنامه توسط آژانس برای شما صادر شود.

معمولا برای رشته های مقطع لیسانس و بعضی رشته های فوق لیسانس ما می توانیم پذیرش مشروط را بدون ارایه آزمون آیلتس بگیریم ولی بعضی رشته ها به خاطر نوع و حرفه کار آیلتس نیاز است مثل پرستاری یا معماری

بطور قانونی در جایی این مهم نوشته نشده است ولی با توجه به سیاست های صدور ویزا توسط دفاتر کنسولی کانادا داشتن سفرهای خارجی بخصوص به اروپا مهم جلوه می کند چرا که فرد در این درخواست های قبلی مورد بررسی شرایط قرار گرفته است و بطور ساده باید گفت سفرها مهم است